• TTB Thai Intertrade Co., Ltd.

  • 0-2226-6456

  • 08-6313-6950

Universal Learning A/C Remote KT-L001E

KT-L001E Universal Learning A/C Remote
Learning process

  1. First, this learning remote in called Remote A, your remote which will be copied and learned is called Remote B. In the whole learning process, please put the front of Remote B to Remote A’s with space 1CM.
  2. Press SET key on Remote A for 3 seconds, it will show L-SE on the lower left corner of LCD, It gets into learning status.
  3. Press key which you want to learn on Remote A. The corresponding symbol on LCD will flash. Press LEARN key, and then LCD shows emit signal     on the upper right corner, which means can start to learn.
  4. If you want to learn one function, please transfer the remote B’s symbol to previous function symbol, then after you press the function key, the symbol of which function you want to learn will appear.
  5. When Remote A’s function symbol stops flashing and emit signal   disappears, it means this function is learned successfully.
  6. Repeat step 3 to 5, learn other functions.
  7. After finish learning, press SET key on Remote A, symbol L-SE disappears, it exits learning state. The it can be used normally.
 
 
KT-L001E Universal Learning A / C Remote
กระบวนการเรียนรู้
1.ขั้นตอนแรก รีโมทที่จะเรียนรู้ระยะไกลนี้เรียกว่ารีโมท A (KT-L001E)  ส่วนรีโมทซึ่งจะถูกคัดลอกและเรียนรู้เรียกว่า รีโมท B (รีโมทตัวต้นแบบ)  ในกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดโปรดวางรีโมท B ไว้ที่รีโมท A กับพื้น ระยะห่างกัน ประมาณ 1-2 ซม. (หันหัวเข้าหากัน)
2. กดปุ่ม SET บนรีโมท A ค้างเป็นเวลา 3 วินาที จะแสดง L-SE ที่มุมล่างซ้ายของ LCD ซึ่งจะเข้าสู่สถานการณ์เรียนรู้
3. กดปุ่มที่คุณต้องการเรียนรู้จากรีโมท A สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องบนหน้าจอ LCD จะกะพริบ กดปุ่ม LEARN จากนั้นจอ LCD จะแสดงสัญญาณปล่อยที่มุมขวาบนซึ่งหมายความว่าสามารถเริ่มเรียนรู้ได้
4. ถ้าคุณต้องการเรียนรู้หนึ่งฟังก์ชันโปรดถ่ายโอนสัญลักษณ์ B จากระยะไกลไปยังสัญลักษณ์ฟังก์ชั่นหน้าที่แล้วหลังจากกดปุ่มฟังก์ชั่นสัญลักษณ์ของฟังก์ชันที่คุณต้องการเรียนรู้จะปรากฏขึ้น
5. เมื่อสัญลักษณ์ฟังก์ชั่น     ของรีโมท A หยุดกระพริบและหายไปแสดงว่าฟังก์ชั่นนั้นเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว
6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 เรียนรู้การทำงานปุ่มอื่น ๆ
7. หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนรู้แล้วกดปุ่ม SET บนรีโมท A สัญลักษณ์ L-SE จะหายไปและจะจบการเรียนรู้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 

รหัสสินค้า : KT-L001E